Skip to content

FAQ

1/ Zbyłem pojazd, co z moim ubezpieczeniem?

W ciągu 14 dni od zbycia pojazdu, należy poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela. Jeśli nie spełnimy tego obowiązku to możemy zostać obciążeni solidarną odpowiedzialnością z nabywcą pojazdu za nieopłaconą składkę OC ( np. II ratę) lub przypisaniem szkody na nasze konto. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC zbywcy przechodzą na nabywcę z chwilą nabycia pojazdu. Nabywca może w każdym momencie wypowiedzieć polisę OC zbywcy. Umowa ubezpieczenia OC kończy się wówczas o godzinie 24:00 tego dnia w którym zostało złożone wypowiedzenie ( jeśli zostało wysłane pocztą – liczy się data stempla pocztowego). Zwrot za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC, zbywca otrzyma tylko w przypadku rezygnacji nabywcy pojazdu z polisy zbywcy.

Ryzyka dobrowolne takie jak AC, NNW, assistance przestają obowiązywać z chwilą sprzedaży pojazdu. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia z ryzyk dobrowolnych otrzymają Państwo nawet jeśli Zbywca nie wypowie umowy OC.

O zbyciu pojazdu należy poinformować ubezpieczyciela gdy wystąpi:

– sprzedaż
– demontaż
– utrata pojazdu
– zarejestrowanie za granicą

Przez wszystkie formalności związane z ubezpieczeniami przeprowadzi Państwa indywidualny doradca.

2/ Kiedy muszę wypowiedzieć polisę OC?

Istnieje kilka przypadków kiedy należy złożyć wypowiedzenie umowy OC. Musi być ono sporządzone pisemnie.

Wypowiedzenie umowy OC wraz z końcem okresu na jaki została zawarta

Jeśli chcą Państwo zmienić ubezpieczyciela należy pamiętać aby  złożyć pisemne wypowiedzenie najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania dotychczasowej polisy. Brak złożonego wypowiedzenia powoduje automatyczne przedłużenie polisy OC.

Automatycznie przedłużoną polisę OC można wypowiedzieć w każdym momencie jej trwania

Jeśli zmienili Państwo ubezpieczyciela  a nie złożyli pisemnie wypowiedzenia OC najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania dotychczasowej polisy, umowa OC przedłużyła się automatycznie u dotychczasowego ubezpieczyciela. Taką umowę możemy wypowiedzieć ( tylko  automatycznie wznowieniową ) w każdej chwili. Dotychczasowemu ubezpieczycielowi zapłacimy składkę za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej ( do dnia złożenia wypowiedzenia).

Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu

Nabywca pojazdu może wypowiedzieć umowę OC  w każdym momencie. . Umowa ubezpieczenia OC kończy się wówczas o godzinie 24:00 tego dnia w którym zostało złożone wypowiedzenie ( jeśli zostało wysłane pocztą – liczy się data stempla pocztowego). Niektórzy ubezpieczyciele dokonują rekalkulacji składki w przypadku nowego właściciela pojazdu .Pozostanie przy polisie OC zbywcy może wiązać się z dopłatą składki np. ze względu na posiadanie innych zniżek za przebieg ubezpieczenia w OC, wiek, miejsce zamieszkania itd Ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela nie przedłuża się automatycznie po zakończeniu okresu, na który zostało zawarte.

Przez wszystkie formalności związane z ubezpieczeniami przeprowadzi Państwa indywidualny doradca.

3/ Kiedy muszę ubezpieczyć pojazd?

Każdy pojazd zarejestrowany musi posiadać umowę ubezpieczenia OC

 • Nowy pojazd

Nowy pojazd należy ubezpieczyć w dniu jego rejestracji (zgodnie z ustawą  o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych)

 • Używany pojazd

Ubezpieczenie OC przechodzi wraz z samochodem na nowego właściciela. Nabywca pojazdu może wypowiedzieć umowę OC  w każdym momencie. . Umowa ubezpieczenia OC kończy się wówczas o godzinie 24:00 tego dnia w którym zostało złożone wypowiedzenie ( jeśli zostało wysłane pocztą – liczy się data stempla pocztowego). Niektórzy ubezpieczyciele dokonują rekalkulacji składki w przypadku nowego właściciela pojazdu .Pozostanie przy polisie OC zbywcy może wiązać się z dopłatą składki np. ze względu na posiadanie innych zniżek za przebieg ubezpieczenia w OC, wiek, miejsce zamieszkania itd Ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela nie przedłuża się automatycznie po zakończeniu okresu, na który  zostało zawarte.

Przez wszystkie formalności związane z ubezpieczeniami przeprowadzi Państwa indywidualny doradca.

4/ Czy mogę spłacić wcześniej kredyt na pojazd?

 • Kredyt konsumencki

Można wcześniej spłacić w całości kredyt konsumencki. Kredyt konsumencki to kredyt udzielony konsumentowi, którego wartość nie przekracza 255 550 zł i nie jest zabezpieczony hipoteką.

Obowiązkiem konsumenta jest powiadomienia instytucji finansowej o zamiarze wcześniejszej spłaty kredytu. Powinno to nastąpić najpóźniej w terminie 3 dni przed jej dokonaniem.

 • Kredyt niekonsumencki

 Kredyt niekonsumencki to kredyt udzielony konsumentowi, którego wartość  przekracza 255 550 zł oraz przedsiębiorcy niezależnie od kwoty. Za wcześniejszą spłatę takiego kredytu, bank może naliczyć dodatkowe opłaty zgodnie z tabelą opłat i prowizji.

5/ Jak zmieniło się prawo podatkowe dla aut leasingowanych od 2019r ?

01.01.2019r. weszły w życie nowe zasady rozliczania kosztów leasingu samochodów w działalności gospodarczej. Dla Tych z Państwa którzy są zainteresowani  leasingiem samochodu o wartości  do  150000 zł netto, nowe przepisy nie zmieniają zasad rozliczania rat. Dla samochodów do wartości 150000 złotych netto będzie można rozliczyć w kosztach prowadzenia działalności całą wartość zapłaconych rat leasingowych i wpłaty własnej. Dla samochodów o większej wartości niż 150000 zł raty leasingu i wpłatę własną można rozliczyć w wysokości wynikającej z proporcji, w jakiej kwota 150000 zł netto pozostaje do wartości samochodu.

Dla tych z Państwa, którzy odliczają 50% VAT, (użytkowanie samochodu firmowo i prywatnie), próg 150000 zł netto będzie osiągnięty dla aut do 134529 zł netto. Dla tych z Państwa, którzy nie są płatnikiem VAT próg zostanie osiągnięty przez samochód o wartości 150000 zł brutto. Dla tych z Państwa, którzy odliczają 100% VAT (użytkowanie samochodu tylko firmowo) progiem zaliczenia w koszty będzie kwota 150000 zł netto.

Jeżeli zainteresowani są Państwo leasingiem z serwisem, gdzie  w racie leasingu ujęte są opłaty za  eksploatacje pojazdu takie jak : serwis, wymiana opon, to koszt finansowania rozliczamy do wartości 150000 zł a ta część raty za eksploatację objęta jest limitem 75%.

Wykup pojazdu jest odrębną transakcją. Przedsiębiorca po zakupie auta od leasingodawcy może wprowadzić  go do środków trwałych i może amortyzować do limitu 150000 zł netto.

Umowy podpisane przed 01.01.2019 pozostają na „starych zasadach” rozliczania – w koszty prowadzenia działalności można rozliczyć całą wartość zapłaconych rat i wpłatę własną. Do końca 2018r nie było limitu kwotowego 150000 zł netto rozliczania rat leasingu. Umowy te pozostają na „starych zasadach” pod warunkiem, iż nie będą zmieniane. Zmiana w umowie skutkuje przejściem na nowe zasady rozliczania obowiązujące do 01.01.2019r.

6/ Jak zmieniła się amortyzacja pojazdów od 2019r?

Od 01.01.2019r podniesiony został z 20000 euro do 150000 zł limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych.

7/ Jak zmieniły się koszty eksploatacyjne i ubezpieczenia w prowadzonej działalności od 2019r?

W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo, nic się nie zmieniło, kosztem nadal jest 100% wydatków eksploatacyjnych, m.in. paliwo, serwis, naprawy, opłaty parkingowe, opłaty za autostradę, części zamienne itd. W przypadku aut osobowych użytkowanych w sposób mieszany (firmowo i prywatnie)  kosztem w prowadzonej działalności jest 75% wydatków eksploatacyjnych.

Koszt polisy OC zaliczany jest w całości w koszty prowadzonej działalności. Koszt polisy AC, GAP, zaliczany jest w koszty działalności gospodarczej do 150000 zł netto. Jeśli wartość pojazdu przekracza 150000 zł netto koszt polisy AC,GAP  zaliczany jest w koszty działalności gospodarczej proporcjonalnie do wartości pojazdu.

8/ Co to jest kolizja drogowa?

Zdarzenie drogowe, w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów, a szkodzie ulega jedynie mienie (np. samochód).

Wypadek drogowy – jest to zdarzenie w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci. W takich sytuacjach należy bezzwłocznie wezwać policję, pogotowie i w razie potrzeby straż pożarną (kiedy poszkodowani są uwięzieni w pojazdach).

9/ Co zrobić gdy mam szkodę z OC sprawcy?

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta  osoba, która, prowadząc auto, wyrządziła szkodę.

Odszkodowania z tytułu OC posiadaczy pojazdów można domagać się za szkody powstałe:

 • przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego,
 • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,
 • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.,
 • której następstwem jest śmierć,
 • której następstwem jest uszkodzenie ciała
 • której następstwem jest rozstrój zdrowia
 • której następstwem jest utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia

* Co robić w razie kolizji, wypadku

Krok 1: Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu

Jeśli w wyniku kolizji samochód nie doznał dużych uszkodzeń i nadaje się do ruchu – usuń go z drogi, aby nie zagrażał ani bezpieczeństwu osób biorących udział w stłuczce, ani bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Jeśli w wyniku wypadku nikt nie został ranny, ani nie zginął – nie musisz wzywać policji.


Krok 2: Oświadczenie


  W oświadczeniu sprawca wypadku uznaje swoją winę oraz wskazuje na rozmiar szkód. Służy ono dochodzeniu odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy. Należy umieścić w nim :

 • datę, godzinę i miejsce wypadku,
 • opis okoliczności powstania wypadku (najlepiej wraz ze szkicem sytuacyjnym),
 • dane pojazdów uczestniczących w wypadku – numery rejestracyjne, marki, modele, numer VIN,
 • numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, nazwę zakładu ubezpieczeń, okres, na jaki polisa została wystawiona,
 • dane właścicieli pojazdów uczestniczących w wypadku,
 • dane kierujących pojazdami uczestniczącymi w wypadku, w tym także numery praw jazdy,
 • dane świadków wypadku,
 • wyraźne i jednoznaczne oświadczenie, kto i dlaczego ponosi winę za powstanie szkody,
 • opis uszkodzeń pojazdów lub innych rzeczy.

 

Sprawca nie może odmówić sporządzenia oświadczenia – gdy nie chce go sporządzić, poszkodowany musi wezwać policję. Jest to konieczne gdy sprawca odmawia uznania swojej winy lub podejrzewasz, że jest pod wpływem alkoholu.
 

świadkowie – jeśli ktoś widział, co się stało, warto spisać jego dane (również na oświadczeniu). W przypadku rozbieżności w zeznaniach uczestników zdarzenia, umożliwi to określenie, kto jest sprawcą.

Sporządź dokumentację fotograficzną uszkodzonych elementów.

Dokumenty potrzebne do spisanie oświadczenia:

 • polisa OC – spisz nr polisy, towarzystwo ubezpieczeń sprawcy oraz okres ubezpieczenia;
 • dowód rejestracyjny samochodu – spisz dane właściciela pojazdu, nr rejestracyjny., markę oraz model pojazdu;
 • dowód osobisty sprawcy;
 • prawo jazdy sprawcy.

 

Jeśli dalsza jazda pojazdem jest niemożliwa – wezwij pomoc drogową. Gdy masz pomoc assistance  skorzystaj z ubezpieczenia. (Zazwyczaj na polisie OC jest nr telefonu na infolinię lub do centrum alarmowego ubezpieczyciela).

 

Krok 3: Gdy są ofiary

Jeżeli w wypadku ktoś zostanie ranny bądź będą ofiary śmiertelne, na kierowcy oraz pasażerach (jeśli są) spoczywają dodatkowe obowiązki, których niedopełnienie grozi odpowiedzialnością karną. Dlatego zawsze jesteśmy obowiązani do:

 • udzielenia niezbędnej pomocy ofiarom wypadku,
 • wezwania pogotowia ratunkowego i policji,
 • niepodejmowania czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku (zacieranie śladów),
 • pozostania na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub policji wymaga oddalenia się, powinniśmy niezwłocznie powrócić na miejsce zdarzenia.

Kary

 • Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku: do 3 lat więzienia.
 • Ucieczka z miejsca zdarzenia zaostrza odpowiedzialność karną za inne skutki wypadku.Krok 4: Zgłoszenie szkody

Szkodę zgłasza poszkodowany. Można to zrobić na 3 sposoby:

 • osobiście – w najbliższej placówce, centrum likwidacji szkód  TU sprawcy;
 • przez telefon – dzwoniąc na numer infolinii TU sprawcy i stosując się do zaleceń konsultanta;
 • za pośrednictwem Internetu – przez stronę internetową TU sprawcy, jeśli są na niej aplikacje umożliwiające zgłoszenie szkody .


Oględziny


Zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 16 pkt.1 ma obowiązek w ciągu 7 dni przeprowadzić postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania (wykonać oględziny i ocenę techniczną uszkodzonego pojazdu), a także pisemnie poinformować poszkodowanego, jakie dokumenty musi dostarczyć, by możliwe było ustalenia odszkodowania.

Nie należy naprawiać samochodu przed zgłoszeniem szkody do zakładu ubezpieczeń i przeprowadzeniem oględzin przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku
. Oczywiście niewielkie i konieczne naprawy umożliwiające dalszą jazdę są dopuszczalne, ale przed zmianą stanu pojazdu należy wówczas wykonać dokumentację fotograficzną.Odszkodowanie

Oprócz odszkodowania za szkodę na mieniu (uszkodzony samochód), dodatkowo możesz starać się o zwrot kosztów z powodu:

 • utraconych dochodów – gdy pojazd służył do działalności gospodarczej i bez niego nie mogłeś pracować,
 • najmu pojazdu zastępczego,
 • spadku wartości handlowej samochodu po wypadku,
 • konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych samochodu,
 • potrąconego podatku VAT,
 • ewentualnych odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania.


Wymagane dokumenty przedkładane do zakładu ubezpieczeń

 1. Dokumenty pochodzenia pojazdu.
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 3. Dowód ubezpieczenia OC ważnego w dacie szkody.
 4. Dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia – oświadczenie sprawcy, notatka policyjna, wyrok sądu, zaświadczenie o braku ubezpieczenia OC przez sprawcę szkody.
 5. Dokumentacja obrazująca poniesione straty – rachunek za holowanie, parkowanie itp.


Co się dzieje, jeśli sprawca nie ma OC?

Przy braku ubezpieczenia OC odszkodowanie zostanie wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – tam też zgłaszamy szkodę. UFG, po wypłacie odszkodowania poszkodowanym, zwraca się do sprawcy o zwrot poniesionych kosztów. 


Kiedy zgodnie z ustawą (art. 14) powinniśmy dostać odszkodowanie

 • 30 dni – to termin na wypłatę odszkodowania – licząc od dnia poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o szkodzie. W przypadku braku decyzji o przyznaniu odszkodowania zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do poinformowania klienta na piśmie o przyczynach uniemożliwiających wypłatę oraz do wypłacenia tzw. kwoty bezspornej.
 • 14 dni – ma zakład ubezpieczeń na wypłacenie całości odszkodowania od dnia ustalenia odpowiedzialności.
 • 90 dni – jest to maksymalny termin wypłaty całości odszkodowania. Zakład ubezpieczeń nie powinien przekraczać tego terminu. W razie niedopełnienia obowiązku wypłacenia odszkodowania w terminie wynikającego z  ustawy, na ubezpieczyciela zostaje nałożona przez organ nadzoru kara (zasady określone w art.212 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej).

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek informować na piśmie klienta o wszystkich zmianach i decyzjach (o przyznaniu odszkodowania, zmianie wysokości odszkodowania, odmowie przyznania świadczenia). Pismo takie powinno zawsze zawierać wyjaśnienie oraz wskazywać podstawę prawną uzasadniające przedmiotową decyzję.

Każdy poszkodowany ma prawo do wglądu do akt szkodowych. Ubezpieczyciel nie może odmówić ich wydania – ma obowiązek udostępnić wszystkie informacje i dokumenty wpływające na ustalenie odpowiedzialności i wysokości odszkodowania.

Co mam zrobić gdy mam szkodę z własnej winy lub brak sprawcy ?

Kiedy zgłosić szkodę z AC?

Polisa AC ma chronić przed kradzieżą czy uszkodzeniem auta z naszej winy lub gdy nie ma sprawcy

 Termin zgłoszenia szkody jest określony w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia i niedotrzymanie go może skutkować problemami przy wypłacie odszkodowania.

W przypadku odszkodowania z autocasco rozróżnia się szkodę częściową i całkowitą, Szkoda całkowita to taka, jeśli koszt naprawy przekracza pewną procentową część wartości auta w dniu powstania szkody. Najczęściej jest to 70 procent. Wypłacane jest wtedy odszkodowanie równowartości auta w stanie z dnia zdarzenia, pomniejszone o wartość pozostałości pojazdu. Możesz wtedy sam zadecydować czy Twoje autko idzie do kasacji czy będziesz je jeszcze naprawiać za pieniądze otrzymane od ubezpieczyciela.

 

W przypadku szkody częściowej, masz do wyboru gotówkowe i bezgotówkowe rozliczenie naprawy.


Wariant naprawy warsztatowy, inaczej serwisowy lub bezgotówkowy – uszkodzony pojazd zostawiamy na ustalony czas w warsztacie, a potem odbieramy – naprawiony. Warsztat wybieramy sami,  Warsztat naprawczy wystawia faktury za usługę, a potem rozlicza się bezpośrednio z ubezpieczycielem. Właściciel pojazdu podejmuje więc decyzję co do warsztatu, potem już nie martwi się ani kosztami robocizny, ani ceną poszczególnych części

Drugi wariant naprawy auta – kosztorysowy, gotówkowy lub wycena –   ubezpieczyciel wypłaca  odszkodowanie bezpośrednio właścicielowi,  on naprawia samochód  w wybranym przez siebie warsztacie i sam za tę naprawę płaci. Wycenę szkody wykonuje rzeczoznawca ubezpieczyciela, na tej podstawie powstaje całościowy kosztorys naprawy i taką sumę wypłaca ubezpieczyciel.

Samochód zastępczy. Podpisując umowę o ubezpieczenie AC możesz ustalić warunki zwrotu kosztów za wynajem auta, którego używasz przez okres, w którym trwa likwidacja szkody po wypadku, ale nie dłużej niż czas określony w umowie.  Inne dodatkowe koszty, które może zwrócić Ci ubezpieczyciel,  to także holowanie czy też zabezpieczenie pojazdu przed dalszymi uszkodzeniami po wypadku – aby uzyskać pomoc w takich sytuacjach, najczęściej należy wykupić ubezpieczenie assistance.

Zgłoszenie kradzieży samochodu

Wypłata odszkodowania z AC w przypadku kradzieży auta wygląda podobnie jak po jego uszkodzeniu. Twoim obowiązkiem jest powiadomić ubezpieczyciela o kradzieży auta w terminie określonym w OWU (niektórzy ubezpieczyciele wymagają zgłoszenia szkody ciągu 24 godzin). Niedotrzymanie tego terminu może skutkować obniżeniem kwoty odszkodowania, jeśli ubezpieczyciel uzasadni, że zwłoka w zgłoszeniu szkody miała wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia

10/  Co mam zrobić gdy zachoruję lub ulegnę wypadkowi na wakacjach?

W razie konieczności skorzystania z pomocy medycznej lub innych usług gwarantowanych w ramach ubezpieczenia turystycznego, w szczególności gdy podczas pobytu Ubezpieczonego za granicą zachodzi potrzeba organizacji i pokrycia kosztów:

 • pomocy medycznej,
 • transportu medycznego,
 • usług assistance

Ubezpieczony, powinien niezwłocznie ( telefonicznie) powiadomić ubezpieczyciela o fakcie zaistnienia zdarzenia.
Jeżeli natomiast Ubezpieczony, lub inna osoba w jego imieniu, zgłasza szkodę już po powrocie do kraju, ponieważ:

 • we własnym zakresie pokrył koszty leczenia za granicą dotyczące pojedynczej wizyty ambulatoryjnej lub leczenia stomatologicznego niewymagającego wcześniejszego zgłoszenia ubezpieczycielowi,
 • roszczenie dotyczy świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • roszczenie dotyczy świadczenia z tytułu odszkodowania za utracony lub zniszczony bagaż,
 • roszczenie dotyczy świadczenia z tytułu odszkodowania z tytułu odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej;

należy szkodę zgłosić w sposób standardowy, czyli wypełnić druk zgłoszenia szkody i przedstawić w towarzystwie ubezpieczeniowym potrzebne dokumenty:

 • dokumentację medyczną z zagranicy lub inną potwierdzającą zaistnienie zdarzenia,
 • oryginały rachunków potwierdzających poniesione koszty wraz z oryginałami dowodów ich zapłaty;
 • ewentualnie kserokopie recept.

11/ Co zrobić gdy mam szkodę w domu/mieszkaniu?

W zależności od tego, jaki rodzaj szkody nastąpił, należy powiadomić:

 • w przypadku pożaru lub zagrożenia pożarowego – straż pożarną;
 • w przypadku włamania, kradzieży,  – policję;
 • w przypadku szkody w mieszkaniu np zalania, pożaru – zarządcę nieruchomości – należy udać się do administracja budynku i poprosić o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wystąpienie szkody;
 • w przypadku innych szkód – służby odpowiedzialne za konkretne zdarzenie.

Co zrobić?

 • Termin zgłoszenia szkody jest zawsze zawarty w OWU – najczęściej przy szkodach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych termin ten wynosi 3 dni, przy szkodach kradzieżowych (włamanie, rabunek) termin jest krótszy i wynosi 24 godziny od wystąpienia zdarzenia.
 • Należy przygotować spis utraconych lub uszkodzonych rzeczy oraz określić ich wartość – najlepiej przy zawieraniu ubezpieczenia sporządzić taką listę, aby przy ewentualnej szkodzie mieć już gotowca.
 • Nie wolno bez zgody ubezpieczyciela dokonywać zmian w miejscu szkody do czasu oględzin, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia pozostałego mienia lub zmniejszenia rozmiaru szkody – wtedy obowiązkowo powinno się najpierw zrobić dokumentację fotograficzną zniszczeń i otrzymać potwierdzenie poprzez infolinię ubezpieczyciela, że można podjąć określone czynności (rozmowy zazwyczaj są nagrywane – to dowód, że ubezpieczony otrzymał zgodę towarzystwa).
 • Należy umożliwić ubezpieczycielowi dokonanie oględzin – czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej wysokości.
 • Trzeba także przekazać ubezpieczycielowi niezbędne dokumenty dotyczące okoliczności powstania szkody.
 • W przypadku, gdy sprawca szkody jest znany (np. mieszkanie zostało zalane przez sąsiada mieszkającego piętro wyżej), należy doprowadzić do spisania oświadczenia potwierdzającego spowodowane przez sprawcę szkody.

Zgłoszenie szkody – szkodę można zgłosić na 3 sposoby:

 1. osobiście – w najbliższej placówce, centrum likwidacji szkód;
 2. przez telefon – dzwoniąc na numer infolinii TU i stosując się do zaleceń konsultanta;
 3. przez Internet – za pośrednictwem strony internetowa TU, jeśli są na niej aplikacje umożliwiające zgłoszenie szkody.

Oględziny

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek w ciągu 7 dni przeprowadzić postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania (wykonać oględziny i ocenę techniczną uszkodzeń), a także pisemnie poinformować poszkodowanego, jakie dokumenty musi dostarczyć, by możliwe było ustalenie odszkodowania.

Dokumenty, o jakie może prosić ubezpieczyciel:

 • rachunek strat – wykaz uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów;
 • faktury zakupu zniszczonych/ uszkodzonych przedmiotów lub innego rodzaju dokument potwierdzający wartość ubezpieczonego mienia;
 • udokumentowane koszty związane z zabezpieczeniem i ratowaniem ubezpieczonego mienia oraz uprzątnięciem pozostałości po szkodzie;
 • rachunki za naprawę, faktury za zakupione materiały;
 • protokoły wydane przez odpowiednie służby (straż pożarna, policja, zarządca nieruchomości);
 • oświadczenie sprawcy (gdy występuje) i ewentualnie podanie ubezpieczyciela sprawcy;
 • oświadczenie o braku ubezpieczenia przedmiotowego mienia w innym zakładzie ubezpieczeń;
 • w przypadku szkód kradzieżowych – kopia zawiadomienia o wszczętym dochodzeniu przez policję, postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego (śledztwa lub dochodzenia), odmowa wszczęcia postępowania lub informacja o wniesieniu aktu oskarżenia do sądu.

Zasady ustalenia wysokości odszkodowania:

 • udokumentowanie przez poszkodowanego straty;
 • wycena strat określona przez ubezpieczyciela;
 • ugoda zawarta z poszkodowanym;
 • wyrok sądowy.

12/ Przygotuj się do wyjazdu na wakacje

Do wyjazdu trzeba się odpowiednio przygotować – spełnić wszelkie formalności wymagane w kraju, do którego się wybieramy, a także możliwie jak najlepiej zabezpieczyć się na wypadek jakiegoś nieprzyjemnego zdarzenia.

Przed wyjazdem

 • Sprawdź, czy w kraju, do którego się wybierasz, jest wymagana Zielona Karta.
 • Zapoznaj się z obowiązującymi w danym kraju przepisami –  limity prędkości, wyposażenia samochodu (takiego jak kamizelki odblaskowe czy zapasowe żarówki),
 • Sprawdź zakres swojego assistance – przede wszystkim upewnij się, czy obowiązuje w kraju, do którego się wybierasz. Dobry assistance powinien zawierać takie opcje, jak zapewnienie noclegu, samochodu zastępczego, a jeśli jedziesz z dziećmi – zorganizowanie opieki nad nimi. Sprawdź także, czy otrzymasz pomoc nie tylko w razie wypadku, ale i zwykłej awarii (na przykład ogumienia).
 • Koniecznie zaopatrz się w polisę turystyczną oraz w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ponieważ EKUZ działa w ograniczonym zakresie (współpracuje tylko z państwowymi placówkami zdrowia, nie pokrywa transportu medycznego do Polski, w licznych wypadkach wymaga dopłat za leczenie) i nie obowiązuje we wszystkich krajach Europy, nawet NFZ apeluje, by w przypadku wyjazdów za granicę wykupić dodatkowo prywatne ubezpieczenie turystyczne.
 • Na wszelki wypadek zabierz ze sobą formularz oświadczenia o zdarzeniu drogowym napisany w dwóch językach – polskim i angielskim
 • Jeśli jedziesz cudzym samochodem (na przykład pożyczonym lub firmowym), musisz posiadać pełnomocnictwo na jego używanie za granicą.

Gdy zdarzy się wypadek

Gdy już dojdzie do kolizji na drodze, najlepiej postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1.    Powiadom policję i czekaj na jej przybycie (policja sporządzi protokół, który przyda się później przy załatwianiu formalności związanych z likwidacją szkody).

2.    Jeśli są poszkodowani – nie wolno usuwać pojazdów z jezdni. Zabezpiecz jedynie miejsce wypadku, w miarę możliwości udziel pomocy rannym.

3.    Jeśli rannych nie ma, a uszkodzone są jedynie pojazdy, należy usunąć je z drogi i przystąpić do spisania oświadczenia. Jeżeli masz przy sobie formularz accident statement, sprawa jest prosta – wystarczy go wypełnić. Przy braku oświadczenie musisz spisać następujące dane:

 • imię, nazwisko i adres właściciela pojazdu uczestniczącego w kolizji (w przypadku, gdy sprawcą kolizji/ wypadku jest inna osoba, również należy spisać jej dane),
 • nr rejestracyjny pojazdu,
 • nazwę firmy ubezpieczeniowej oraz numer polisy,
 • adres posterunku policji, która przybyła na wezwanie,
 • czas i miejsce zdarzenia,
 • opis całej sytuacji (warunki pogodowe, drogowe, szkic zdarzenia, itp.)

Warto pamiętać o tym, aby zebrać dokładne adresy świadków oraz zrobić dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia.

4.    Dla własnego dobra nie podpisuj żadnych dokumentów, których nie rozumiesz. Poczekaj na tłumacza (sprawdź też w swojej polisie assistance, czy zapewnia tego typu pomoc).

5.    Zgłoś szkodę w swojej firmie ubezpieczeniowej. Jeśli potrzebujesz holowania albo innej pomocy drogowej, najpierw zadzwoń na infolinię i powiadom ich o tym. W przeciwnym wypadku towarzystwo może odmówić pokrycia kosztów udzielonej pomocy.

6.  Jeśli jesteś poszkodowanym, wystąp z roszczeniami przeciwko sprawcy poprzez Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wskaże reprezentanta zagranicznej firmy ubezpieczeniowej.

do pobrania