Skip to content

Słowniczek

Całkowite trwałe inwalidzwto

Całkowita i trwała niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zawodowej, powstała na skutek wypadku lub choroby przez okres określony w OWU.

Centrum powiadamiania ratunkowego

Jednolity system, który obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane na numer alarmowy 112, umożliwiający przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych służb ratowniczych.

Cesja

Umowa oznaczająca przeniesienie przez cedenta praw do świadczeń na wyznaczoną przez niego osobę lub instytucję (cesjonariusza).

Cesjonariusz

Osoba, na rzecz, której ubezpieczony (Cedent) przenosi prawa do świadczeń.

Części alternatywne

Części zamienne uwzględnione w aktualnych polskich wydaniach systemu Audatex, Eurotax lub DAT, dystrybuowane poza siecią oficjalnego producenta lub importera pojazdu.

Części oryginalne

Części zamienne sygnowane logo producenta danej marki pojazdu oraz zalecane przez tego producenta lub oficjalnych importerów, do stosowania przez ich sieci serwisowe.

Częściowe trwałe inwalidztwo

Utrata na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby organów wymienionych w odpowiednich OWU lub całkowita utrata funkcji w tych organach.

Franszyza integralna

Granica wysokości szkody (określana procentowo lub kwotowo), do której towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaca odszkodowania – poszkodowany sam pokrywa koszty szkody. Jej przekroczenie powoduje wypłacenie całej kwoty.

Franszyza redukcyjna

Kwota, o którą towarzystwo ubezpieczeniowe pomniejsza wypłaconą sumę odszkodowania (określana procentowo lub kwotowo).

Gwarantowana suma ubezpieczenia

Określona w umowie ubezpieczenia kwota, którą ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić w razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w polisie i nastąpi to w trakcie trwania ubezpieczenia.

Kierowca

Osoba kierująca pojazdem.

Klauzule ubezpieczeniowe

Zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać, zmieniać lub rozszerzać zakres ochrony ubezpieczeniowej. Podczas zawierania umowy trzeba zwrócić szczególną uwagę na część poświęconą wyłączeniom odpowiedzialności ubezpieczającego.

miejsce ubezpieczenia

Adres wskazany w polisie, pod którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia.

Nieszczęśliwy wypadek

Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia.

osoba bliska

Małżonek, konkubent, konkubina, wstępny, zstępny, brat, siostra, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teść, teściowa, zięć, synowa, przysposobiony, przysposabiający, pozostający pod opieką lub przyjęty na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego.

polisa

Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

Przepięcie

Jest to nagła zmiana parametrów prądu elektrycznego powodująca uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia, wskutek powstania nagłego i krótkotrwałego napięcia prądu wyższego od znamionowanego dla danego urządzenia, instalacji, linii lub sieci.

Ruchowości domowe

Rzeczy, których używasz na co dzień, oraz elementy wyposażenia, które znajdują się w Twoim domu (mieszkaniu) i nie są zamontowane ani wbudowane na stałe np:sprzęt AGD, np. zmywarki, lodówki, kuchenki, elementy dekoracji wnętrz i meble,

Sporty esktremalne

Sporty, których uprawianie wymaga działania w warunkach dużego ryzyka, w szczególności hydrospeed, canyoning, rafting lub inne sporty uprawiane na rzekach górskich, alpinizm, skoki bungee, paralotniarstwo, szybownictwo, spadochroniarstwo, baloniarstwo, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub speleologia, a także wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.

stałe elementy

Elementy zamontowane lub wbudowane na stałe wewnątrz mieszkania, domu.

Stałe elementy mieszkania

W ubezpieczeniach mieszkaniowych elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, takie jak: , antresola, okna, drzwi, kominek, elementy urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych; pokrycie ścian, podłóg, sufitów.

Suma ubezpieczenia

Ustalona w umowie ubezpieczenia kwota pieniężna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody poniesione przez ubezpieczonego.

Szkoda całkowita pojazdu

Uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty jego naprawy ustalone według zasad określonych OWU  przekraczają najczęściej 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania w dniu ustalenia odszkodowania.

Szkoda częściowa pojazdu

Szkoda inna niż szkoda całkowita.

Szkoda kradzieżowa pojazdu

Kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia, włamanie do pojazdu lub uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia lub w następstwie włamania do pojazdu; za szkodę kradzieżową uważa się także kradzież bagażu, jeżeli umowa AC obejmuje dodatkowo szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie bagażu.

Szkoda na osobie

Szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Trwały uszczerbek na zdrowu

Trwałe uszkodzenie narządu lub organu, które powoduje upośledzenie czynności.

Ubezpieczony

Osoba fizyczna wymieniona imiennie w umowie ubezpieczeniowej, na rzecz której zawarto polisę.

Ubezpieczający

Podmiot, który zawiera umowę ubezpieczenia i jest zobowiązany do zapłacenia składki ubezpieczeniowej.

Udział własny

Określona umownie część szkody jaką ubezpieczający będzie pokrywał z własnych środków. Udział własny określany jest procentowo lub kwotowo.

Uposażony

Osoba uprawniona przez Ubezpieczonego, której zostanie wypłacone świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Wartość nowa w ubezpieczaniu domu lub mieszkania

Wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego.