Ubezpieczenie a zbycie pojazdu

W ciągu 14 dni od zbycia pojazdu, należy poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela. Jeśli nie spełnimy tego obowiązku to możemy zostać obciążeni solidarną odpowiedzialnością z nabywcą pojazdu za nieopłaconą składkę OC ( np. II ratę) lub przypisaniem szkody na nasze konto. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC zbywcy przechodzą na nabywcę z chwilą nabycia pojazdu. Nabywca może w każdym momencie wypowiedzieć polisę OC zbywcy. Umowa ubezpieczenia OC kończy się wówczas o godzinie 24:00 tego dnia w którym zostało złożone wypowiedzenie ( jeśli zostało wysłane pocztą – liczy się data stempla pocztowego). Zwrot za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC, zbywca otrzyma tylko w przypadku rezygnacji nabywcy pojazdu z polisy zbywcy.

Ryzyka dobrowolne takie jak AC, NNW, assistance przestają obowiązywać z chwilą sprzedaży pojazdu. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia z ryzyk dobrowolnych otrzymają Państwo nawet jeśli Zbywca nie wypowie umowy OC.

Długi okres finansowania
Niska rata
Tańszy od odpowiednika gotówkowego
Wybór dogodnego wariantu spłat: raty równe, 50/50, 3 x 33
Możliwość sfinansowania nowego, jak i używanego pojazdu